Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 3Notice: Undefined index: dk in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 4

Neon Fly

Bạn đang có một ít điểm ảnh và bạn phải tồn tại càng lâu càng tốt! Đi từ quỹ đạo quay quanh để tránh kẻ thù, nhưng hãy cẩn thận! Nếu bạn đi quá xa của quỹ đạo của bạn, bạn sẽ bị mất.

Chơi ngay

Hướng dẫn chơi

Làm thế nào để chơi
Chạm vào quỹ đạo thay đổi màn hình, tránh tất cả các kẻ thù và nhận được tất cả các sưu tầm