Notice: Undefined index: LOGIN in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 3Notice: Undefined index: dk in /var/www/livegame/web_services/view/theme/default/template/product/product.tpl on line 4

Remember the Number

Bạn phải nhớ chính xác vị trí của các con số để mở chính xác nhé. Đừng vội mừng vì chỉ có vài số lúc đầu vì độ khó càng ngày càng tăng lên nhé

Chơi ngay

Hướng dẫn chơi

Bạn phải nhớ chính xác vị trí của các con số để mở chính xác nhé. Đừng vội mừng vì chỉ có vài số lúc đầu vì độ khó càng ngày càng tăng lên nhé